Донација за Удружење

Поштовани пријатељи и доброчинитељи!

Удружење пензионисаних подофицира Србије (УППС) је непрофитно, нестраначко, патриотско и хумано Удружење. Искључиво се финансира од чланарине која је симболичног карактера (износи 60 динара-односно 0,50 ЕУРО).

 Палијативна помоћ нашим старијим, изнемоглим и немоћним члановима наше популације које заступамо је императивни задатак нашег Удружења.

Финансијско стање наших чланова и свих војних пензионера  у глобалу је  на ивици егзистенције.

Потреба за лечењем , медикаментима као и разним ортопедским и другим  помагалима, изискује велику количину новца , коју нажалост у већини случаја војни  пензионери нису у могућности да приуште.

Сваким даном нам се обраћа све више и више војних пензионера , а нарочито корисника породичних војних пензија за финансијску помоћ, које наше Удружење није у могућности да помогне.

Свака наша хуманитарна акција заснива се на добротворном прилогу наших чланова када је то преко потребно, а одазивали смо се увек у складу са нашим скромним могућностима.

Због свега овога обраћам се свим људима добре воље, свим доброчинитељима који су у могућности да помогну скромним донацијама како би наше Удружење  могло ефикасно да ради на пољу хуманитарног рада.

Такође морам да нагласим да све донације које буду уплаћене биће транспарентне и објављене на месечном нивоу, а сваки износ који буде додељен или искоришћен за набавку медикамената, разних помагала и сл., одређиваће трочлана комисија, која ће бити такође транспарентна и јавна.

И на крају драги пријатељи, Ваша донација за Вас је искрено мало, а за нас много.

С`поштовањем !

                                                                                                Потпредседник УО УППС

                                                                                                      Сашко Јовановић с.р.
 

Honorary friends and blessings!

Association of retired non-commissioned officers of Serbia (UPPS) is a non-profit, non-partisan, patriotic and humane association.  It is exclusively financed from a membership fee that is symbolic (it amounts to 60 dinars – or 0.50 EURO).  

Palliative assistance to our elderly, infirm and infirm members of our population we represent is an imperative task of our Association.  The financial situation of our members and of all military pensioners globally is on the verge of existence. 

The need for treatment, medications, as well as various orthopedic and other aids, requires a large amount of money, which, unfortunately, military pensioners are  unable to afford. 

Every day more and more military pensioners, and especially family military pensions for financial assistance, are being contacted, which our Association is not able to help.  Each of our humanitarian action is based on the charity attachment of our members when needed, and we have always responded to our modest possibilities. 

For this reason, I address all people of goodwill, all benefactors who are able to help modest donations in order to enable our association to work efficiently in the field of humanitarian work. 

I must also point out that all donations that are paid will be transparent and published monthly, and any amount that is allocated or used for procurement of medicines, various aids, etc.. , will be decided by a three-member commission, which will also be transparent and public.

And finally, dear friends, your donation for you is sincerely a bit, and for us a lot. 

Respect!

Vice President of UO UPPS

                                                                                                    Saško Jovanović s. r.       

 
 

Ehrenfreunde und Segen!

Die Vereinigung pensionierter Unteroffiziere Serbiens (UPPS) ist eine gemeinnützige, unparteiische, patriotische und humane Vereinigung.  Sie wird ausschließlich aus einem symbolischen Mitgliedsbeitrag (60 Dinar – oder 0,50 Euro) finanziert..

Palliative Hilfe für ältere, gebrechliche und gebrechliche Mitglieder unserer Bevölkerung, die wir vertreten, ist eine zwingende Aufgabe unserer Vereinigung.

Die finanzielle Situation unserer Mitglieder und aller militärischen Rentner weltweit ist am Rande der Existenz.  Der Bedarf an Behandlung, Medikamenten sowie diversen orthopädischen und anderen Hilfsmitteln erfordert viel Geld, das sich Militärrentner leider nicht leisten können. 

Jeden Tag werden mehr und mehr Militärrentner und insbesondere Familienrenten für finanzielle Unterstützung kontaktiert, die unser Verein nicht helfen kann. 

Jede unserer humanitären Maßnahmen basiert auf der Nächstenliebe unserer Mitglieder, wenn nötig, und wir haben immer auf unsere bescheidenen Möglichkeiten reagiert.  Aus diesem Grund wende ich mich an alle Menschen mit gutem Willen, an alle Wohltäter, die bescheidene Spenden unterstützen können, damit unser Verein effizient im Bereich der humanitären Arbeit arbeiten kann. 

Ich muss auch darauf hinweisen, dass alle Spenden, die ausgezahlt werden, transparent sind und monatlich veröffentlicht werden, sowie auf jeden Betrag, der für die Beschaffung von Medikamenten, verschiedenen Hilfsmitteln usw. zugewiesen oder verwendet wird.. wird von einer dreiköpfigen Kommission beschlossen, die auch transparent und öffentlich sein wird.

Und zum Schluss, liebe Freunde, ist Ihre Spende für Sie aufrichtig und für uns eine Menge.

Respekt!

Vizepräsident von UO UPPS

 Saško Jovanović s. r.