Општински Одбори

logo_statut

Општинска организација обухвата чланство Удружења једне или више општина, која је основни облик организовања и деловања чланова Удружења. Органи општинске организације су: Скупштина, Општински одбор и Надзорни одбор.

Скупштина општинске организације је највиши орган одлучивања у Општинској организацији, коју чине чланови Удружења на територији општине.

Председник општинске организације је по положају и председник Општинског одбора. За свој рад одговара Скупштини и Општинском одбору.

Председник Општинског одбора је по положају члан Управног одбора Удружења.

Потпредседник Општинског одбора замењује председника у случају његове одсутности.

Општински одбор је орган Скупштине општинске организације.

Седнице Општинског одбора одржавају се по потреби, а најмање једном у три месеца.

Секретар и благајник Општинске организације су именована лица од стране Општинског одбора, овлашћена за обављање административних и благајничких послова Општинске организације, који су за свој рад одговорни председнику Општинског одбора.

Надзорни одбор Општинске организације је орган Скупштине, који прати и контролише законитост материјално – финансијског плана и обавља друге послове надзора над радом Општинске организације, у складу са Статутом и Правилником о материјално-финансијском пословању Удружења.

Надзорни одбор о свом раду редовно информише Скупштину и Општински одбор, и у том циљу предлаже доношење одговарајућих мера и одлука.

Надзорни одбор је састава: председник и два члана.