Еуфемистичка варка за неуставно умањење пензија

Аутор: Зоран Ивошевић, бивши судија Врховног суда Србије и универзитетски професор у пензији

* Оно што је корисницима пензија до сада исплаћено преко нивоа умањења, није повећање пензија, како председник Вучић и многи носиоци јавних функција воле да кажу, већ је само – смањење умањења

* Држава да врати оно што је од новембра 2014. године реквирирано у корист буџета

Ономад се председник државе ражестио што су поводом „повећања пензија за пет одсто почев од јануара 2018 године“ неки грађани поставили и питање враћања онога што се од новембра 2014. године умањује при свакој исплати пензијских примања изнад 25.000,00 динара.
Па да видимо шта се то с пензијама догађало у последње три године.

Пензијска примања су умањена номинално и реално. До номиналног смањења дошло је Законом о привременом уређивању начина исплате пензија, усвојеним крајем октобра 2014. године, који је постао чувен по лажном представљању: каже да је привремен а таји рок важења, па је за пензионере који су умрли постао трајан; каже да уређује начин исплате пензија а унеређује њихову супстанцу прогресивним умањењем пензијских примања већих од 25.000,00 динара.

До реалног умањења дошло је Законом о изменама и допунама Закона о пензијском осигурању, усвојеним крајем децембра 2014. године, а њиме је суспендовано априлско и октобарско усклађивање пензија са трошковима живота за све време неороченог важења претходно наведеног закона, с тим што последице сносе и корисници пензија са примањима нижим од 25.000,00 динара.

И један и други закон нису у складу са Уставом, јер нарушавају: члан 20 став 2 – који предвиђа да се достигнути ниво људских права, а ту спада и право на пензијско осигурање, не може смањивати; члан 21 став 3 – који забрањује дискриминацију, а пензионерима се примања умањују прогресивно за разлику од запослених у јавном сектору којима се умањују линеарно; члан 58 став 1 – који јемчи мирно уживање имовинских права стечених на основу закона, а такво је и право на пензију; члан 194 став 5 – који одређује да закон не сме бити у супротности са ратификованим међународним уговором, каква је и Европска социјална повеља која у члану 12 тач. 1-3 предвиђа да је држава потписница дужна да свој систем социјалне сигурности, а ту спада и пензијско осигурање, одржава и постепено подиже на виши ниво.

Први закон нарушава и право на жалбу, односно друго правно средство из члана 36 став 2 Устава, јер умањене пензије нису исплаћиване на основу правноснажних решења ПИО фонда (већ директном применом закона), па корисници нису могли употребити ни жалбе у управном поступку ни тужбе у управном спору.

Сазнања у вези 11.06%

Аутор:   Добривоје Станојевић

Постовани КВП,
Желим да вам пренесем нека моја сазнања до који сам дошао, истражујући проблем ОТИМАЊА 4,21% од укупног ванредног усклађивања пензија за 11,06% :

1.- Нашавши се у великом проблему око ванредног усклађивања војних пензија, РФ ПИО је израдио докуменат под називом: ИНИЦИЈАТИВА ЗА ХИТНО СИСТЕМСКО РЕШАВАЊЕ ПИТАЊА ВАНРЕДЕНОГ УСКЛАЂИВАЊА ВОЈНИХ ПЕНЗИЈА ЗА 11,06% ПОЧЕВ ОД 01.01.2008. ГОДИНЕ, број: 181-2804/14 од 05.маја 2014. године.
Тај докуменат је доставило Министарству за рад, а оно му је наложило да ИЗРАДИ Предлог Закључка Владе по коме ће се извршити то усклађивање.

2.- По добијању текста тог Предлога од РФ ПИО, Министарство за рад га у потпуности усваја, и заједно са Образложењем ПРАВНОГ ОСНОВА за примену Закључка, подноси(ПОТУРА) председнику Владе на одобрење и потпис.
При томе нису УПОЗОРИЛИ председника Владе, да тај акт:

– по свом карактеру не представља општи правни акт, јер се њиме САМО даје САГЛАСНОСТ  РФ ПИО да може извршити ванредно усклађивање пензија;

– да је тај акт по свом карактеру НИЖИ од Закона и донетих Одлука Уставног суда;

– да је у СУПРОТНОСТИ са Уставом РС, и Европској конвенцији за заштиту људских права и основних слобода;

– да се тим актом врши дискриминација војних пензионера у односу на остале пензионере у Србији;

– да је тим актом, у циљу ограничавања стеченог права, Влада Србије ИЗАШЛА из свог, Уставом утврђеног оквира.

Све ово је констатовао и Уставни суд Србије, у свом Закљуцку Број: ИУо – 317/2015 од 01.12.2016.године.

Дакле, ради се о једној смишљеној и ПЕРФИДНОЈ ПРЕВАРИ војних пензионера од стране РФ ПИО и Министарства за рад!!!

Из тих разлога сам ја, пре седам дана, доставио ПРИТУЖБУ са валидним доказима, Заститнику грађана, против ова два државна органа.

У просли петак сам од њега добио писмено Обавештење да је Притужба запримљена уредно, и да је се већ по њој поступа.
Законски рок је 30 дана, да ми Заштитник грађана достави Извештај шта је све урађено по том питању.

Ето, можда некоме може бити од користи ова информација.

Фискална кретања у 2017. и препоруке за 2018. годину – извод

Фискални савет – 29. септембар 2017. године

Пензије: потребно постепено враћање у уређен систем
Трошак фискалног прилагођавања (од 2015.) пао само на пензионере са изнадпросечним пензијама (преко 25.000 динара)
– Заштићени најсиромашнији, али нарушен однос између уплаћених доприноса и исплаћене пензије
У 2018. се стичу услови за постепено укидање ове мере
– Криза избегнута, постигнут одржив (трајни) фискални дефицит од око 0,5% БДП-а
– Могуће је повећање укупне масе пензија од 5% у 2018. години
Влада може да се определи за неку од следећих опција

1. Потпуно укидање привременог умањења (враћен однос уплаћених доприноса и пензија, али не би се повећале најниже пензије – социјално упитно)

2. Повећање свима 5% – остаје се још увек у режиму привремених мера (економски, а можда и правно, неосновано)

3. Повећање свима 2,5% и укидање половине привременог умањења – корак у смеру трајног уређења пензијског система, уз повећање најнижих пензија

Фискални савет као економски најбољи оцењује последњи приступ.

Ако се као полазиште узму пензије из 2014. године, дошло би до следећих промена:

– У првом сценарију – сви пензионери имали би номинално веће пензије у 2018. у односу на 2014. за 2,8%

– У другом сценарију – исподпросечне пензије биле би номинално веће за 8%, али би велики број пензионера (којима су 2015. умањене пензије) имали и у 2018. нижи номинални ниво пензија него 2014. (табела)

– У трећем сценарију – исподпросечне пензије биле би номинално повећане 5,5% у односу на 2014, а само пензионери са највећим примањима (око 8% од укупног броја пензионера) и даље би примали номинално мање него у 2014. години

ФИСКАЛНА КРЕТАЊА У 2017. И ПРЕПОРУКЕ ЗА 2018. ГОДИНУ – ИЗВОД

Rezime_Fiskalna kretanja u 2017. godini i preporuke za 2018. godinu