Управни одбор

logo_statut

Управни одбор Удружења је орган Скупштине.

Управни одбор Удружења има најмање 15 чланова, које предлажу Градски и Општински одбори, а бира их и опозива Скупштипа.

Број чланова Управног одбора одређује Управни одбор Удружења сходно броју организација и броју њиховог чланства.

Чланови Управног одбора Удружења по положају су: председници Градских и Општинских одбора.

У случају спречености председника Градских и Општинских организација да присуствују састанку Управног одбора, замењује их потпреседник из те организације са свим правима, обавезама и овлашћењима која има председник.

Седнице Управног одбора одржавају се по потреби, а најмање једном у три месеца.

Захтев за сазивање седнице може поднети трећина чланова Управног одбора или трећина Градских и Општинских одбора.

Председник Управног одбора је обавезан да сазове седницу у року од 30 дана од дана пријема захтева и материјала.